ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Akıncılar Outdoor (AKINCILAR Outdoor Tekstil Sav. Güv. Gıda San. Tic.Ltd.Şti. ifade eder.) kişisel verileriniz dâhil olmak üzere bizlerle paylaşmış olduğunuz verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Amacımız gizliliğinizi korumak ve temin ettiğiniz kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktır. Akıncılar outdoor tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekilde korunmaktadır.

Akıncılar Outdoor bünyesinde yer alan şirketler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere

TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi("Üyelik Sözleşmesi") www.akincilaroutdoor.com alan adlı internet sitesinin ("İnternet Sitesi") sahibi ve işletmecisi olan, merkezi Anadolu Bulvarı Çamlıca Mahallesi Timko Sokak no 20/10-A Yenimahalle Ankara adresinde bulunan BÖ AKINCILAR Outdoor Tekstil Sav. Güv. Gıda San. Tic.Ltd.Şti. ile İnternet Sitesi'ne üye olmak isteyen internet kullanıcısı ("Üye") arasında üyelik şartlarının belirlenmesi için akdedilmiştir.

VF ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.
 

AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Sözleşme uyarınca Üye, CY tarafından yönetilmekte olan İnternet Sitesi'ne üye olmak, İnternet Sitesi'nde sunulan hizmetlerden ("Hizmetler") faydalanmak ve bu platformda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

CY, www.akincilaroutdoor.com  alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup, Websitesi'nde yer alan ürün veya hizmetlerin satıcısıdır.

 İşbu Sözleşme'nin konusu Üye'nin İnternet Sitesi'nden yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

İşbu Üyelik Sözleşme’nin amacını, İnternet Sitesi üzerinde BÖ tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyeler'in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi'nde yer alan ve yer alacak olan BÖ tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

Üyelik Statüsü

Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, İnternet Sitesi'nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. 

Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve İnternet Sitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere tabi hale gelmektedir. 

 

Üye, İnternet Sitesi'ne Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bö’nün bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin BÖ'den talepte bulunması halinde BÖ, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için CY'ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve İnternet Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

İnternet Sitesi'nin Kullanım Koşulları

Üye, İnternet Sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, İnternet Sitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak BÖ’nün herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Üye İnternet Sitesi'ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye, İnternet Sitesi'ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

Üye, İnternet Sitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır: 

 • İnternet Sitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • İnternet Sitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • Yorum ve puanlama sistemlerinin İnternet Sitesi'ndeki yorumları İnternet Sitesi dışında yayınlamak gibi İnternet Sitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 • Virüs veya İnternet Sitesi'ne, İnternet Sitesi'nin veri tabanına, İnternet Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;

 

 • İnternet Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, VF'in önceden yazılı iznini alınmaksızın İnternet Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde İnternet Sitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;
 • Üçüncü kişilerin bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması.

Üye, İnternet Sitesi'nde yaptığı işlemleri İnternet Sitesi'ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, İnternet Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

İnternet Sitesi'nde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üyeler'in kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin BÖ ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. BÖ’nün Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

SÖZLEŞME'NİN FESHİ

Taraflar'dan herhangi biri, bu Sözleşme'yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

BÖ, Üye’nin bu Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve BÖ’yü bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İnternet Sitesi veya İnternet Sitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; BÖ’nün ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

BÖ, Üye'nin İnternet Sitesi'nde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için İnternet Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. BÖ, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri İnternet Sitesi'nde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için İnternet Sitesi'nde yer alan KVKK Aydınlatma Metni'ni her zaman inceleyebileceğini ve akincilaroutdoor@yahoo. Com adresine elektronik posta göndererek ya da 05330451730 numarasını arayarak haklarını kullanabileceğini anlamaktadır.

 

Üye tarafından İnternet Sitesi'nde üyelik oluşturmak veya İnternet Sitesi'nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler;  Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, İnternet Sitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya ziyaretçiye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla BÖ ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler akdi ilişkilerimize istinaden üçüncü kişiler ile; Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla BÖ ve iştirakleri ile paylaşılacaktır.

BÖ ayrıca, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye'yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.akincilarotdoor.com / AKN Akıncılar markası ve logosu, İnternet Sitesi'nin mobil uygulamasının ve İnternet Sitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak BÖ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile BÖ’nün mülkiyetindedir. Üye, BÖ’nün veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını BÖ’nün izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, İnternet Sitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda BÖ’nün izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya BÖ’nün fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, BÖ’nün ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya BÖ’nün veya CY'nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") BÖ’nün işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, BÖ ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

  1. BÖ, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve İnternet Sitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

  1. BÖ İnternet Sitesi'nin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman ve
 

hukukun izin verdiği ölçüde İnternet Sitesi'nde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

MUHTELIF HÜKÜMLER

Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda BÖ’nün resmi defter ve ticari kayıtları ile BÖ’nün veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

Bildirim. BÖ, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, BÖ’nün önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. 

Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
 

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. 

Güncelleme Tarihi : 12.09.2022

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.